Barion Pixel

ADATKEZEKÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

A cseppekszer.hu webshopot üzemeltető Csirmaz Zsuzsanna e.v. (1062 Budapest, Aradi utca 38./ A. lh 3. em 2.a, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Csirmaz Zsuzsanna e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Csirmaz Zsuzsanna e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Csirmaz Zsuzsanna e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Csirmaz Zsuzsanna e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresne minket, a +36 30 417 0078-as telefonszámon vagy a cheermemedal@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Csirmaz Zsuzsanna e.v. minden hozzá beérkezett e-mailt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl, kivéve, amelyek jogalapja a szerződéskötés, jogos érdek vagy jogi kötelezettség alapján szigorúan megőrizendő.

Név: Csirmaz Zsuzsanna e.v.

Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 38. A lh. 3. em 2. a.

Adószám: 67339468-1-42

Telefonszám: +36 30 417 0078

E-mail: cheermemedal@gmail.com

 

A kezelt személyes adatok köre, a kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A cseppékszer.hu webshopban történő vásárlás során szolgáltató az elektronikus levelezés kapcsán kezelt személyes adatokat, a számlázási adatokat, a termék véleményezése során megadott adatokat, postázási adatokat információ átadására, számla kiállítására és információ közzétételére használja, azaz ezek kapcsán tartja nyilván. A kezelt adatok köre imént felsorolt esetekben kiterjed az alábbiakra: cég/név, email cím, és minden, a levelezés folyamán, a küldő fél által rendelkezésre bocsájtott személyes/információs adat, adószám, cégjegyzékszám, postacím, székhely cím, telefonszám. Az adatokat szolgáltató az ügyfél kérésére való törlésig, de maximum a jogszabályban előírt határidőig (8 évig) tartja meg.

Technikai adatok

Csirmaz Zsuzsanna e.v. gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az ügyfelek által rendelkezésére bocsájtott adatokat bizalmasan kezeli. A rendelkezésére bocsájtott adatokat a postafiókjában tárolja, megfelelő jelszavas védelemmel.

Csirmaz Zsuzsanna e.v. az adatkezelés során megőrzi:

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, vagy ha ennek az adatnak nincs birtokában, megtesz minden tőle telhetőt, hogy a kívánt adatokhoz a jogos tulajdonosa hozzáférhessen.

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja, általános adatkezelési irányelvek

Csirmaz Zsuzsanna e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják, azonban esetenként ez a cseppekszer.hu-t üzemeltető Csirmaz Zsuzsanna e.v.-val kötött szerződés megszűnését is jelentheti. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, például a számlázási és szerződési adatokat átadását a könyvelő felé. Az e-mail útján rendelkezésünkre bocsájtott adatokat a postafiókunkat kiszolgáló webtárhely szolgáltató tárolja. Felhívjuk a cseppekszer.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése, ilyen például kapcsolattartó megjelölése, aki esetenként lehet harmadik fél is. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

 

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha személyes kapcsolatba kíván lépni velünk és ahol mi is felvesszük Önnel a kapcsolatot a csepptervek megismertetése kapcsán.

 

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

Webtárhely szolgáltató:

E-mail leveleink, ezen szolgáltató szerverein tárolódnak:

CWeb Hosting Kft.

Postacím: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32.

Ügyfélszolgálat: +36 70 282 7206

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog

A cseppekszer.hu webshopot üzemeltető Csirmaz Zsuzsanna e.v. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Csirmaz Zsuzsanna e.v. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Csirmaz Zsuzsanna e.v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Csirmaz Zsuzsanna e.v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésére. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Csirmaz Zsuzsanna e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. szeptember 1.